1.31.2015

MY HEAD IS A JUNGLE


jag är där igen. arbetar så att dagarna & veckorna förlorar sina gränser,
sitter alldeles för nära skärmen & jobbar, alldeles för många timmar i sträck.
lager på lager av stickat och jag fryser ändå. jag dricker kardemumma-kaffe i pauser,
sittande på ett gammalt element vid glasverandan, tills det nästan bränner på baksidan av låren.
jag kisar och fäster blicken så långt bort jag kan, mot stilla vajande, vinternakna träd.


inne i mig är de overkligt höga palmer och brisen är varm.
för jag har huvudet fullt av djungel & brända toner.
 blicken full av lilla musan, vackrare än någonsin.
snart är vårens look book för fira satt samman och det blir en marrakech intense,
inspirerad av en favoritdoft och så klart av själva marrakech, där vi plåtade i tre intensiva dagar.
resten av världen, där utanför den inre djungeln, - är ett rum målat vitt.
det är blommor som plötsligt är sköra skelett, innan jag tycker mig ha hunnit blinka.
det är otaliga tekoppar i brokiga staplar och några få ting som väntar på ett hem.
ganska så vilsamt så. att ha, återigen, skalat av så mycket.


desto fler är intrycken. desto mer är livet.
det rymmer så mycket nu, både det tempo man kan välja att dansa runt i, i en storstad
och också alla de känslor, små uppvaknanden & stora insikter som kärleken för med sig.
den vakna kärleken, - den som har alla fönster & dörrar öppna.
en skatt i handen; även den öppen. tacksamheten ett kapitel helt för sig själv.

och så visade de sig ha oväntat rätt,
de där som läser tarot kort eller handflator,
både den white witch m träffade som tonåring, 
- & den kvinna min mamma ställde frågor om sina döttrar till,
för många, många år sedan.

vad man än tror på, eller inte, så är det en svindlande tanke det där;
att det varit meningen. att kärleken funnits där hela tiden.
att alla de där små tecknen på vägen, som är så lätta att bortförklara, eller ens förklara,
förstå-sig-på just för att man inte förstår,
- istället visar sig vara just det där som bara var en gnista av hopp,
inkapslat långt inne någonstans i,
vad det nu är, - hjärtat? själen? ryggraden?
det om att det finns någon som om gjord för en som människa.

visar sig vara att livet är vist, det tar oss på den resa vi behöver göra, innan vi hittar hem.
att det finns ett hem. att den kärlek finns, som plötsligt förklarar allt
den enda gången Du inte har en enda fråga.

tills vi ses igen,
all kärlek,


h
±

image n°1, 3 & 4 | for upcoming marrakech intense - fira s/s15 |
model : lina lindholm | hair & mua : jossi madsen

details in flatlay | sarong / shawl, bra / bikini top, bracelets,
belt & necklace are all from fira s/s15 | golden pineapple from beautiful le kiosk
peru card by favorite underwearables | golden leaves tats by flash tattoos | etc
image n°2 | i finally have the right glasses and it’s a whole new world
image n°5 | no rest for the wicked coffee cup from for good luck
image n°6 & 7 | prints from the fine art calendar we made for LW ’15 |
tassel from malene birger's brand birger 1962 | etc
image n°8 | papuan bracelet / arm piece made from one single shell is from LW,
as are the smaller shell bracelet (upcoming : s/s15)

//


i'm there again, working so that the days & weeks lose their borders.

i sit too close to the screen and work, far too many hours at a stretch.
layer upon layer of knitted sweaters and i'm still freezing.
i drink cardamom coffee during breaks,
perched on top of an old radiator by the glass veranda,
until the back of my thighs almost burn.
i squint and fix my glance as far away as i can, on the still swaying,
winter naked trees.

inside me they are incredibly tall palm trees & the breeze is warm.

as i have my head full of jungle and burnt tones.
my eye full of the little muse, more beautiful than ever.
soon the s/s15 lookbook for swedish brand fira will be put together
turned into a little story called  marrakech intense,
inspired by a favourite scent of mine, - & of course,
by marrakech itself, where we shot for three intense days ..
the rest of the world, the one outside the inner jungle - is a room painted white,
it’s flowers that are suddenly brittle bones, in what feels like the blink of an eye.
it’s countless teacups in skewbald stacks and a few treasured things; awaiting a home.
quite restful it is, that, - having, again, stripped life of its decorations
and, as it turns out, not so necessary necessities. 

the more the impressions. the more life itself holds.
it holds so much now, both the speed you can choose to dance around in, in a big city
and also all the feelings, small awakenings & great insights that love brings.
the love awake, - the one that has all its windows & doors open.
a treasure in my hand; also open. gratitude a chapter all to itself.
and so they proved to be unexpectedly right, those who read tarot cards or palms,
both the 'white witch' m met as a teenager,
- and the woman my mother asked about her daughters, many, many years ago.

whatever you believe in, or not, - it is a dizzying thought that,
that it was meant to be. that things are meant to be.
that love has been there all the time, all along somehow.
that all those little signs along the way; so easy to explain away, or even just explain,
give them make-sense as they may feel like make believe,
- that they instead turn out to be just that, that was just a spark of hope,
encapsulated deep inside somewhere,
wherever it is - in the heart? the soul? within the spine?
- that there is someone out there, made for you as an entire being.

turns out to be that life itself is wise, taking us on the journey we need before finding home.
that there even is a home. that the love exist, that suddenly explains everything
the only time you don’t have a single question.until we meet again,
with love,

h


1.16.2015

IN CLOVERjag landar i kashmirgråa london, myller av svarta paraplyn.
på flygplatsen väntar m med vita rosor & blossande kinder.
vi tar taxi in till stan', äter tapas & dricker vin på ett favoritställe
som just öppnat för eftermiddagen. vi har stället för oss själva.
vi sitter bredvid varandra istället för mittemot. nära nära.
vi kan inte sluta kyssas & den ena fyller i den andras meningar.
kvällen faller och vi med den. för varandra om & om igen.
hemma sedan väntar ommålade vita trägolv & överraskning,
förundrat öppnande av paket från runt i världen också.
skumbad in i natten, med jazz, vin & levande ljus.
jag har fjäderlätta tankar & ett hjärta som svämmar över, medan
badvattnet töms ut. vi somnar panna mot panna, viskandes livet.
jag vaknar till en fredag med bara ett ord, upprepandes inuti.


tack.h
  
clockwise from top | golden love knot bracelet fira a/w '14 |
crystal stone from sahara - bought in marrakech |
cotton & gold belt is fira s/s '15 | in clover magazine |
stunning sophia cockatoo ring from amazing for good luck |
weekend in paris by favorite underwearables |
golden pineapple spoon rest from beautiful le kiosk |
hand cream bal d'afrique by byredo
© hannah lemholt photography

//i land in a cashmere grey london, a swarm of black umbrellas.
m is waiting at the airport, with white roses & rose-colored cheeks.
we take a cab into town, we eat tapas & drink wine in a favorite place
that's just opened for the afternoon. we have the place to ourselves.
we sit next to each other instead of opposite. close, close.
we can't stop kissing and in turn one finishes the other's sentences.
the evening falls and us too. for each other over & over again.
later, at home, awaits repainted white wooden floors & a beautiful surprise,
a me in wonder; opening packages from around the world as well.
a bubble bath into the night holds us. jazz, wine & candlelight.
i have thoughts light as feathers & a heart that overflows as the bath water
slips away. we fall asleep forehead to forehead, whispering life.
i wake up to a friday with only one, very short sentence repeating inside.


thank you.


h


1.15.2015

MOROCCAN HUES | WARM SHADOW


vi flyger från tre olika håll för att mötas i marrakech.
jossi har haft en turbulent flygresa, bokstavligt talat, med kastvindar sådana
så att det känns som att någon slags gud slungar flygplanskroppen
och alla själar däri genom luften, bara för att mäta kraft och visa oss
hur små vi människor egentligen är, hur bräckliga.
jag har haft en turbulent flygresa, bildligt talat, med plötslig inre kamp
sådan så att det känns som att någon slags gud vänder upp & ner på allt det
som för bara en stund sedan kändes självklart och enkelt,
bara för att testa hur små, - eller stora, vi människor kan vara.
hur bräckliga, eller starka. hur redo vi är att flyga.
och att falla.efter att ha blivit ledd genom en labyrint av gränder
glödande orange & dammigt rosa,
med mitt baggage på en fruktkärra når jag den riad vi ska bo på
och kommer in på en ljusgård med pianomusik
som flyter mjukt ut runt palmer, blomblad i vattenfyllda fat,
sittplatser med gamla lädersoffor, lyktor & vackra tyger.
uppe på terassen ovanför mig, står jossi mot balkongräcket
och ler ner mot mig, välkomnar mig som en arabisk prinsessa,
i svepande svart, tunn kappa och med sött, sött mynta-te väntande
vid brasan i vårt rum. här finns plats att både flyga & falla.
så vi pratar av oss om olika typer av turbulens.
och så känner jag igen mig själv igen.

mörkret faller med oss sittande så, skrattande med alla
våra sår alldeles synliga, tacksamma & rörda så att vi får rysningar
i nacken, tills lina kommer och gör oss sällskap. så är vi alla tre tillslut.
och ska ha tre dagar tillsammans, för att tolka fira s/s '15 kollektion.
det kommer att bytas om, blandas ögonskuggor & stå i skuggor.
det kommer att bytas om lite till, blandas ljus i både krämer & kameralins.
det kommer att drickas vin & det kommer dansas.
det kommer att betraktas elddansare, höras alla möjliga & omöjliga
mer eller mindre fräcka förslag. det kommer att behövas allt
av lilla musans nya franska-kunskaper för att få oss ur en knipa,
- & det kommer att växas på insidan som det gör på platser,
och med människor, där man kan både flyga & falla.
där våra skuggsidor möter bara varandras värme.


kärlek,

h

model | lina lindholm
mua & hairdresser | jossi madsen
mission | look book fira s/s'15
location | dar rbaa laroub | marrakech
music | fink - warm shadow
© hannah lemholt photography

//
we fly in from three different directions to meet in marrakech.
jossi's had a turbulent flight, literally, with fishtail winds
of the kind where it feels like some kind of god is hurling the
body of the airplane and the souls therein through the air,
as a trial of strength & to show us how small we really are, how fragile.
i've  had a turbulent flight, figuratively speaking, with a sudden inner struggle,
of the kind where it feels like some kind of god turns it all upside down;
all that which just a while ago seemed given, obvious & simple,
just to test how small - or big, us humans can be.
how fragile or strong. how ready we are to fly.
and to fall.


after having been led through a maze of narrow alleys
glowing in orange and softening in dusty pink,
with my luggage on top of a fruit barrow, i reach the riad we'll be
staying in, - & enter an atrium with piano music that flows smoothly
out around palm trees, flower petals in water-filled basins,
outside lounge suits with old leather sofas, lanterns & beautiful fabrics.
up on the terrace above me, jossi stands leaning against the balcony railing,
smiling down at me, - welcoming me like an arabian princess,
in a sweeping, airy black coat & with sweet, sweet mint tea waiting by
the fireplace in our room. this is somewhere to both fly and fall.
and so we talk about different types of turbulence
and so i come to recognize myself again.
darkness falls with us sitting like that, laughing, with all
our wounds visible, grateful and moved to shivers down the neck,
until lina comes to join us and we're all three of us at last.
we'll have three days together, to interpret the fira s/s '15 collection.
there'll be changes of clothing, mixing of eyeshadows & standing in shadows.
there'll be more changing of clothes, mixing of light in both creams & camera lens.
there'll be drinking wine & there'll be dancing.
there'll be gazing at fire dancers and hearing all possible & impossible
more or less shameless proposals. we will come to need every
bit of the little muse's new french skills to get us out of a predicament
- & there will be growth taking place on the inside.
the way it happens in places, and among people;
where you can both fly and fall.

where our shadowy sides meets nothing
but each other's warmth.x,


h1.06.2015

YEAR OF THE BIRD

det regnar silver mot grått och jag har nya morgonritualer.
mjuka kyssar & svart presskaffe. shake dreams from you hair.
januarifrusen jobbar jag sedan med fotografier som ska lanseras i vår,
uppflugen på en stol vid stora matbordet, i rummet som blivit mitt kontor.
längs ryggraden i bortglömt obekväm, framåtlutad skräddarställning;
har jag känslan av hur fint det här året har börjat.

jag är redan förälskad i 2015. mitt year of the bird.
inte alls så i någon slags kalender, bara den i fantasin, i fotografierna.
de som ska komma att berätta lite om allt det som rymts
in emellan det 1a bevingade porträttet och det 2a.
in emellan vitt och svart, yin och yang.jag har vinterkropp och vårfågelhjärta. det har inte förändrats.
trots att det rymts så mycket in emellan svart och vitt,
emellan yin och yang.

2015. mitt year of the bird.
jag hoppas att det nya året känns lika bra i bröstet på Er,
som i mig och att det vecklar ut sina vingar,
även om Ert år bär ett annat namn,
är av en annan art..


kärlek,


h

shoot | upcoming photo art series for LW, behind the scenes, scotland
people | lina lindholm | marie olsson nylander
make up & hairjossi madsen
wardrobe | hanged man eco fur by karavan clothing
the dove as finished fine art print for LW 

 © hannah lemholt photography
//


it's raining silver against grey and i have new morning rituals.
soft kisses & black press coffee. shake dreams from you hair.
january frozen i thereafter work with photographs to be launched this spring,
perched on a chair by the large dining table, in the room that has become my office.
along my spine, in forgotten discomfort of the leaned forward sartorial; 
i’ve got the feeling of how beautifully this year has begun.

i'm already in love with 2015. my year of the bird.
it’s not in any kind of calendar, only in phantasy & photographs.
those photographs which will come to tell a little bit about 
everything that was held in between the 1st winged portrait and the 2nd.
in between white and black, yin and yang.i have a winter body and a springbird heart. that hasn't changed.
even though so much can be roomed in between 
black & white, in between yin & yang.

2015. my year of the bird.
i hope this new year feels as good in your chest as in mine,
and that it will unfold its wings,

even if yours carries a different name,
is of an other species..


x,


h

12.31.2014

STILL CARROUSEL


vi firar jul här, i frostigt london som mörknar tidigt, är isande kallt utanför,
bär på stickat, brasor, mulled wine, ~ & skratt-varmt innanför.
som alltid, är det de små, enkla stunderna jag tycker allra bäst om.
dagen efter. skinka med dijon på knäckebröd.
de oväntade, oplanerade stunderna. när vi dricker varm choklad bland antikviteterna,
i trånga the stables gränderdär, i det ständiga myllret & sorlet,
sparkar enorma häst-statyer evigt vilt i brons.
i mig är det sällsamt stilla. nära. som ett stormöga.

jag har massor att göra men låter mig själv bara vara.
vara ledig, mer så än på länge. leva & uppleva.
vi spenderar hela dagar i sängen som är som ett stort vitt moln.
bland böcker & magasin, tekoppar & clementiner, ligger i-pad'en;
lysande bilder från en lägenhet i brighton. då och då måste jag
stryka över den. inuti mig vecklar drömbilder ut sig.
doftljuset brinner ständigt där i rummet, en stilla karusell.
vi tar långa skumbad i tass-badkaret, jazz & vin bland bubblorna.
dagarna trasslar ihop sig på så vis; det mest angenäma sätt.

jag minns att jag kallade detta året, just innan det var här,
när jag skrev här för precis ett år sedan;
ett guldägg som låg och väntade. jag hade rätt,
men kunde inte ens fantisera ihop allt det skulle rymma.


jag sitter här, under några stunder i mellandagar & in emellan, 
skriver några gånger till och med. tillbakablickar & tankar.
förut & funderingar. men varje gång raderar jag och stänger ner.
antingen för att något inte känns som det ska, 
eller för att livet kommer emellan.
och det är ju egentligen alldeles precis som det ska.
jag tänker att jag gjorde nog tillräckligt av tillbakablickande,
vändande & vridande under mitt år mellan de mörka fälten.
nu är det svarta inspiration, - & guldägget, 2015,
ett förvaltande av allt det 2014 ruvade på.

they tried to bury us,
not knowing we are seeds.på en vägg hänger en kostym, med vit frackskjorta & stor sammetsfluga.
kanske får den hänga med på nyår, med svarta klackar i sällskap.
eller, kontrasterna troget, - blir det långa, vita spetsklänningen,
med ärmar som breder ut sig ända till fingrarna.
hur som helst blir det en virvel av sagohögt glastorn,
champagne & drinkar. 2015, - som vi ska dansa Du & jag,
alldeles precis från när Du är glittrande ny.  

jag önskar Er den avslutning Ni precis vill ha,
- & en början som tar Er med storm.
sällsamt stilla eller vackert virvlande.
eller kanske båda.


och så kärlek,


h
stuff | when the carrousel is still - it rests in a glass dome |
goodness on hairy rug : piece we did for a norwegian mag / styling & details MO |
creative goodness is stunning gift from this friend |
abstract black and white loveliness hanging under the hat is
left : beloved shawl camera strap | right : inkblot scarf arrow from ivy revel |
new scent mojave ghost by byredo is inspired by the desert ghost flower
but sadly way too much gumball machine candy for my taste |
people | lina shot for fira a/w14 | silver stars by flash tattoos
quote | beautiful words on seeds : author unknown
© hannah lemholt photography


 

we celebrate christmas here, in a frosty london where darkness falls early
and is freezing grey on the outside. carries knits, lit fireplaces,
mulled wine, ~ & laughter warmth on the inside.
as always, it is the small, simple moments i enjoy the most.
the day after. leftover ham with dijon on crispbread.
the unexpected, unplanned moments. when we drink hot chocolate
among the antiques of the stables narrow alleys, where, in the constant crowd
and massive murmur, now only huge horses of bronze kicks forever wild.
in me it is singularly still. intimate. as a storms eye.

i have lots to do but let myself just.. be.
spend time off, more so than ever. just living & perceiving.
we spend whole days in the bed that is like a huge, white cloud.
among books & magazines, teacups & clementines, lies the i-pad
flashing pictures from a brighton apartment. every now and then i stroke 
my fingers over it. and inside me, dream images unfold.
the scented candles burns constantly there in the room, - a still carousel.
we take long foam baths in the paw bathtub, jazz & wine among the bubbles.
the days entwine that way, in the most pleasant of ways.

i remember calling this year, just before it was even here, exactly a year ago;
wishing you joy in the last trembling hours of the year,
- a golden egg that was lying there, waiting with treasure. i was right,

but couldn’t even dream up all that it would come to contain.

i also sit here, a few moments in between, write posts a few times even.
retrospection & reflections. in what was i’m bored,
every time i delete and shut down the computer.
either because something doesn't quite feel like it should,
or because life intervenes.
and that's actually exactly as it should.
i think i did enough reflecting,
turning & twisting during my year beyond the dark fields.
now black is only inspiration - & the new golden egg, 2015,
is to take in hand what 2014 nested on.

they tried to bury us,
not knowing we are seeds.on a wall hangs a suit,
a white wing collared dress shirt & a big velvet bow tie.

maybe it gets to tag along for new years, with black heeled company.
or, the contrasts faithful, - i’ll wear the long, white lace dress,
with sleeves that reaches all the way over my fingers.
either way, it’ll be a whirl of fairy-high glass tower,
champagne & cocktails. 2015 - how we shall dance you & i,
- right away, from when you are sparkling new.

and you,
i wish you the finish just the way you want it to be,
- & a beginning that will take you by storm.
singularly still or stunningly swirling.
or maybe both at once.and then love,


h


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...